Schale/pot Nr. 052 1802

Maße/size: 31,8 cm x 25 cm x 8.2 cm

Preis/price: 285,- € plus 10,- € Versand D

Angebot /offer 180,- € - plus 10,- € Versand D

Reserviert: John S.


Schale/pot Nr. 054 1801

Durchmesser/diameter: 20,2 cm x 9 cm hoch/hight

Preis/price: 210,- € plus 10,- € Versand D

Angebot /offer 110,- € - plus 10,- € Versand D

Reserviert: Thomas S.


Schale/pot Nr. m027- 1803 Glasur

Maße/size: 9,3 cm x 7,4 cm x 6,3 cm

Preis/price: 165,- €   plus 10,- € Versand D

Angebot /offer 95,- € - plus 10,- € Versand D

Vekauft/sold


Schale/pot Nr. m054 - 1803

Maße/size: 12,8cm x 10,4 cm x 4,7 cm

Preis/price: 165,- €   plus 10,- € Versand D

Angebot /offer 95,- € - plus 10,- € Versand D


Schale/pot Nr. m003- 1808  "Krötenhaut"

Maße/size: 12,4 cm x 10,9 cm x 4,2 cm

Preis/price: 170,- €   plus 10,- € Versand D

Angebot /offer 95,- € - plus 10,- € Versand D


Schale/pot Nr. m003- 1814

Maße/size: 12,3 cm x 10,8 cm x 4 cm

Preis/price: 170,- €   plus 10,- € Versand D

Angebot /offer 95,- € - plus 10,- € Versand D


Schale/pot Nr. m003- 1816

Maße/size: 12 cm x 10,8 cm x 4,1 cm

Preis/price: 170,- €   plus 10,- € Versand D

Angebot /offer 95,- € - plus 10,- € Versand D

Reserviert: Holger B.


Schale/pot Nr. m003- 1819

Maße/size: 12,2 cm x 11,3 cm x 5 cm

Preis/price: 170,- €   plus 10,- € Versand D

Angebot /offer 95,- € - plus 10,- € Versand D


Schale/pot Nr. m001 - 1805

Maße/size: 12,2 cm x 9,8 cm x 4,5 cm

Preis/price: 140,- € plus 10,- € Versand D

Angebot /offer 95,- € - plus 10,- € Versand D

Verkauft/sold


Schale/pot Nr. m001- 1813

Maße/size: 12 cm x 9,7 cm x 4,4 cm

Preis/price: 140,- €   plus 10,- € Versand D

Angebot /offer 95,- € - plus 10,- € Versand D

Reserviert: Thomas S.


Schale/pot Nr. m001- 1823

Maße/size: 12,2 cm x 9,5 cm x 4,5 cm

Preis/price: 140,- €   plus 10,- € Versand D

Angebot /offer 95,- € - plus 10,- € Versand D


Schale/pot Nr. m049 1902 - classic

Maße/size: 13,8 cm x  11,6 cm x 4,1 cm

Preis/price: 170,- €   plus 10,- € Versand D

Angebot /offer 110,- € - plus 10,- € Versand D

Verkauft/sold


Schale/pot Nr. m049 1904 - antik

Maße/size: 13,6 cm x  11,4 cm x 4,1 cm

Preis/price: 170,- €   plus 10,- € Versand D

Angebot /offer 110,- € - plus 10,- € Versand D


Schale/pot Nr. m049 1905 - antik

Maße/size: 13,3 cm x  11,1 cm x 4,3 cm

Preis/price: 170,- €   plus 10,- € Versand D

Angebot /offer 110,- € - plus 10,- € Versand D


Schale/pot Nr. m049 1909 - classic

Durchmesser/diameter: 10,5 cm x  4,3 cm

Preis/price: 150,- €   plus 10,- € Versand D

Angebot /offer 95,- € - plus 10,- € Versand D


Schale/pot Nr. m052 1805

Maße/size: 24 cm x 17 cm x 4,3 cm

Preis/price: 195,- € plus 10,- € Versand D

Angebot /offer 95,- € - plus 10,- € Versand D